Astăzi: 30.03.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
cariere.gov.md
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Funcţii vacante Pagina de start
Funcţii vacante
ANUNȚ!26.03.2015
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău) anunţă desfășurarea interviului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, care va avea loc, vineri, 27 martie 2015, ora 11.00, în incinta ministerului, et. II, anticamera.
Lista candidaților invitați la interviu:
1.Ungureanu Victoria
2.Popescu Cristina
3.Sanduța Galina


23.03.2015 ANUNȚ!
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă desfășurarea probei scrise pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, care  va avea loc, miercuri, 25 martie 2015, ora 14.00, în incinta ministerului, et. IV, bir.425, sala de ședință.
Lista candidaților invitați la proba scrisă:

1.    Lencauțan Irina
2.    Ungureanu Victoria
3.    Popescu Cristina
4.    Sanduța Galina
5.    Cobîlaș Olga

03.03.2015 Anunț!
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul,copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 23 martie 2015, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1    Cetăţean al Republicii Moldova,
2    Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
3    Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
4    Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B1),
5    Fără antecedente penale,
6    Apt de muncă, din punct de vedere medical,
7    Aptitudini:  de elaborare , de analiză şi sinteză a documentelor , argumentare, prezentare, instruire, motivare, spirit organizatoric, mobilizare de sine, abilităţi de lucru în echipă, comunicare eficientă
8    Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.


1.    Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă nedeterminată)
Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităților de comunicare și asigurarea diseminării informației cu privire la activitatea ministerului
 
Sarcinile de bază:
• Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Colaborarea cu instituțiile mass-media şi actualizarea continuă a bazei de date privind instituţiile mass-media şi organizaţiile şi experţii în comunicare locali şi internaţionali;
• Actualizarea informației pe pagina web oficială a ministerului în reţeaua Internet;
• Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;


Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază :

• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice


 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.


Bibliografia:
1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2.Hotărîrea Guvernului Nr. 691din  17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
3. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
6. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
7. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
8. Hotărîrea Guvernului nr.188  din  03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet


2.    Șef serviciu, Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă determinată)
Scopul general al funcției:
Asigurarea comunicării eficiente a Ministerului Muncii  , Protecției sociale și Familiei cu publicul larg prin intermediul mass-media pentru a susține transparența în activitatea autorității.


Sarcinile de bază:
•    Informează publicul despre politicile și inițiativele lansate de către minister;
•    Asigură transparența în activitatea ministerului prin informarea continuă a mass-media;
•    Coordonează comunicarea conducerii și a colaboratorilor cu mass-media;
•    Participă la consolidarea sistemului de comunicare a Guvernului.
•    Condiţiile de participare la concurs:


Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice


 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.


•    Bibliografia:
1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2.Hotărîrea Guvernului Nr. 691din  17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
3. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
6. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
7. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
8. Hotărîrea Guvernului nr.188  din  03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet


03.03.2015    ANUNȚ
  INSPECȚIA SOCIALĂ, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
   Inspector                  - 1 funcție
   Inspector superior  – 1funcție
   Inspector principal – 1 funcție

Scopul general al funcțiilor:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.
Sarcini de bază ale funcțiilor de inspector, inspector superior și inspector principal :
-asigurarea  exercitării inspecției asupra implementării prevederilor actelor normative  referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică  de organizare;
-participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali;
-depistarea și constatarea încălcarilor prevederilor legale din domeniul supus inspecției și informarea organelor competente;
-întocmirea rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității;
-participarea la elaborarea planului anual de control al Inspecției Sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
-examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor parvenite de la autorități publice și obștești, cetățeni, în adresa Inspecției Sociale, pregătirea răspunsurilor în termenii stabiliți conform prevederilor legislației în vigoare.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
•    studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
•    cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
•    respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecționare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  31 martie 2015.
Telefon – 022-999-239
Adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact: Tamara Botnaru

La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor – 31 martie 2015.
Bibliografia concursului:
-    Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-    Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
-    Hotărîrea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
-    Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
-    Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
-    Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
-    Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;

Formularul de participare

05.12.2014

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection

Republic of Moldova

Ministry of Labor, Social Protection and Family

Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

 

Credit No. 5001-MD

Project ID No. P120913

Assignment Title: Consultant for Revision of national methodology of poverty measurement

Reference No. CS-S/28/IDA

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project. Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services. The Consultant hired by MLSPF and work with National Bureau of Statistics (NBS).

NBS is the main provider of the official statistical data, including data on poverty statistics. Currently, the “basic needs” approach is being used to monitor the poverty in the country.

According to the Government Decision no. 851 as of 15 August 2005 regarding “Setting up of monitoring and evaluation poverty system”, National Bureau of Statistics is responsible for construction and annually updating of poverty line, and basic indicators of poverty profile. Ministry of Economy is in charge to produce every year the Briefing note on poverty and the Analytical Report on Poverty and Policy Impact. For this purpose, Ministry of Economy has the access to the micro data of Household Budget Survey, which is main source of information for estimation of poverty in the country.

As the level of wellbeing of population has being improved since 2006 there is a need to assess to what extent the current used approach to estimate the poverty in the country is still relevant and what should be improved in order to have updated poverty estimates.

The objective of the assignment is revision of methodology for poverty measurement.

The Consultant’s Role would be responsible for:

· desk review of current methodology for poverty measurement;

· revision of methodology to compute the wellbeing indicator for poverty measurement;

· revision of methodology for setting up poverty line;

· provision of assistance in computation of poverty estimates;

· discussion of the result of evaluation with the main stakeholders.

The Consultant need to coordinate the methodology used with National Bureau of Statistics.

The consultant shall perform the work in close cooperation with National Bureau of Statistics and Ministry of Economy as well as in consultations, at the NBS request, with other relevant institutions.

This assignment expected to commence on February 2015.

The expected level of effort for carrying out this task is about 25 - 30 man-days.

Qualification requirements

· advanced degree in Social Sciences (preferably in Economics), Finance, Public Policy or other relevant degree;

· at least 7 years of professional experience in the poverty measurement and poverty analysis, formulation of poverty related issues;

· expertise and experiences of providing policy advice in the domain with track records of advice/engagement in designing and implementing such tasks;

· first-hand experience in providing technical assistance and consulting services in the area of poverty analysis - experience in statistic modelling, design, monitoring and evaluation of poverty;

· excellent writing and good analysing aptitude. Proven experience in conducting high quality analysis and producing high quality reports in the areas of this Terms of Reference

· knowledge and experience of work with NBS, particularly with HBS, will be an advantage.

Ministry of Labor, Social Protection and Family now invites eligible individual international consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (with attachment of information regarding projects implemented that are related to the field of assignment).

 

Shortlisting criteria

Points

1.

Academic background and professional qualification

20

2.

Adequacy for the assignment

70

3.

Working experience in Moldova, experience with NBS

10

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.

All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV (with attachment of relevant records) in English (on paper or electronically by e-mail) to the address below.

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501

Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant

Vasile Alecsandri Street, #1,

ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova

Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 332

E-mail: hssap@mmpsf.gov.md

Web site: www.mmpsf.gov.md

Deadline for applications is December 18, 2014, 11:00 A.M. (Chisinau time)

Only those selected will be contacted.

Terms of reference for the assignment
10.11.2014


Consulting Services – Individual Consultant’s Selection

Republic of Moldova

Ministry of Labor, Social Protection and Family

Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

 

Credit No. 5001-MD

Project ID No. P120913

Assignment Title: Consultant for Revision of national methodology of poverty measurement

 

Reference No. CS-S/28/IDA

 

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project.  Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services. The Consultant hired by MLSPF and work with National Bureau of Statistics (NBS).

NBS is the main provider of the official statistical data, including data on poverty statistics.  Currently, the “basic needs” approach is being used to monitor the poverty in the country.

According to the Government Decision no. 851 as of 15 August 2005 regarding “Setting up of monitoring and evaluation poverty system”, National Bureau of Statistics is responsible for construction and annually updating of poverty line, and basic indicators of poverty profile.  Ministry of Economy is in charge to produce every year the Briefing note on poverty and the Analytical Report on Poverty and Policy Impact. For this purpose, Ministry of Economy has the access to the micro data of Household Budget Survey, which is main source of information for estimation of poverty in the country.

As the level of wellbeing of population has being improved since 2006 there is a need to assess to what extent the current used approach to estimate the poverty in the country is still relevant and what should be improved in order to have updated poverty estimates.

 

The objective of the assignment is revision of methodology for poverty measurement.

 

The Consultant’s Role would be responsible for:

·         desk review of current methodology for poverty measurement;

·         revision of methodology to compute the wellbeing indicator for poverty measurement;

·         revision of methodology for setting up poverty line;

·         provision of assistance in computation of poverty estimates;

·         discussion of the result of evaluation with the main stakeholders.

 

The Consultant need to coordinate the methodology used with National Bureau of Statistics.

The consultant shall perform the work in close cooperation with National Bureau of Statistics  and Ministry of Economy as well as in consultations, at the NBS request, with other relevant institutions.

This assignment expected to commence on February 2015.

The expected level of effort for carrying out this task is about 25 - 30 man-days.

 

 

Qualification requirements   

·         advanced degree in Social Sciences (preferably in Economics), Finance, Public Policy or other relevant degree;

·         at least 7 years of professional experience in the poverty measurement and poverty analysis, formulation of poverty related issues;

·         expertise and experiences of providing policy advice in the domain with track records of advice/engagement in designing and implementing such tasks;

·         first-hand experience in providing technical assistance and consulting services in the area of poverty analysis - experience in statistic modelling, design, monitoring and evaluation of poverty;

·         excellent writing and good analysing aptitude. Proven experience in conducting high quality analysis and producing high quality reports in the areas of this Terms of Reference

·         knowledge and experience of work with NBS, particularly with HBS, will be an advantage.

 

     Ministry of Labor, Social Protection and Family now invites eligible individual international consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (with attachment of information regarding projects implemented that are related to the field of assignment).

 

 

Shortlisting criteria

Points

1.          

Academic background and professional qualification

20

2.          

Adequacy for the assignment

70

3.          

Working experience in Moldova, experience with NBS

10

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.

 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.

All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV (with attachment of relevant records) in English (on paper or electronically by e-mail) to the address below.

 

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501

Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant

Vasile Alecsandri Street, #1,

ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova

Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 332

E-mail: hssap@mmpsf.gov.md

Web site: www.mmpsf.gov.md

 

Deadline for applications is December 4, 2014, 11:00 A.M. (Chisinau time) 

Only those selected will be contacted.

 

Terms of reference for the assignment

 

27.10.2014

  Announcement on the contracting of international consultant in the field of rearing and educating children in protection services

Advert Expert in childcare

ToR expert in childcare

30.09.2014

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection
Republic of Moldova
Ministry of Labor, Social Protection and Family
Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project
 
Credit No. 5001-MD
Project ID No. P120913
Assignment Title: Consultancy for support in establishing the center for continuous education of the human resources in the social assistance area
 
Reference No. CS-S/26/IDA
 
The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project.  Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services.
In order to strengthen the professional capacities of the employees of the territorial social assistance structures and other personnel employed in the social protection area, the MLSPF has launched the establishing of the center of continuous education of the personnel from social assistance area and of other employees from the areas related to social assistance. MLSPF is going to launch the continuous education center activity in 2015. The services to be provided by the continuous education center will be addressed to the community social assistants, specialists in charge of Ajutor Social and Heating Allowance management, social services managers, Heads of Territorial Social Assistance Structures and other specialists in the field.
 
The Consultant’s Role would be responsible for: 
  1. Assuring support in the process of :
·         Development and promotion of the statute and regulation for the center of continuous education.
·         Providing support to launch the activities of the center of continuous education. 
 
  1. Ensuring efficient communication, including relations between MLSPF, territorial social assistance structures and other institutions of the central public administration such as Ministry of Finance, Ministry of Education, National Social Insurance House, National Employment Agency, and other related institutions such as Academy of Public Administration, State University and other higher education institutions. 
 
This is a one-year position with a possibility of extension upon positive performance of the Consultant. The assignment is expected to commence on November 2014.
 
The Consultant will be based in the MLSPF and is expected to work closely with the Social Assistance Policy Department, Human Resources Division and Legal Service of the MLSPF. 
 
QUALIFICATION REQUIREMENTS   
1.     Advance degree in social assistance, public administration, public policies, law or other related areas and at least 5 years of experience in the field of human resources continuous education;
2.     In depth understanding of the human resources continuous education and management problems within public sector;
3.     In depth knowledge of legal frame of Moldovans’ administration sector and social assistance system and in depth understanding of public administration of Moldova and social assistance system;
4.     Experience in training needs assessment and providing trainings in the field of social assistance;
5.     In depth understanding of the tools and methodologies related to planning, execution and activities monitoring;  
6.     Excellent organizational and analytical skills; 
7.     Good understanding of social, political and development problems met in Moldova;
8.     Strong interpersonal skills and ability to work effectively with local/foreign partners. 
9.     Excellent verbal and written communication skills.  
10. LANGUAGE REQUIREMENTS: spoken and written fluency required in Romanian and Russian, good command of English.
 
     Ministry of Labor, Social Protection and Familynow invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
 

 

 
Shrotlisting criteria
Points
1.          
Academic background and professional qualification
20
2.          
Adequacy for the assignment
70
3.          
Communication skills and language knowledge
10

 

 
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank BorrowersThe Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines. edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
 
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.
All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in English (on paper or electronically by e-mail) to the address below.
 
Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501
Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant
Vasile Alecsandri Street, #1,
ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova
Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 332
 
Deadline for applications is October 13, 2014, 11:00 A.M. (Chisinau time) 
Only those selected will be contacted.
 

 

 01.08.2014

ANUNȚ

CONCURSUL pentru suplinirea funcției publice vacante  în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:  
Inspector - 1 funcție
1.    Baxan Angela

30.07.2014

ANUNȚ

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de:
                                      Inspector - 1 funcție
1.    Baxan Angela
2.    Misac Denis
3.    Ixari Olga

 
Interviul va avea loc la data de 31 iulie 2014, ora 10.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.


25 iulie  2014
                                          
A N U N Ț !

      Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector – 1 funcție,  care va avea loc la data de 29 iulie 2014, la ora 11.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției  publice vacante:

I. Inspector – 1 funcție


1.Postolachi Victoria
2.Ionițel Ludmila
3.Moga Diana
4.Ulinici Silvia
5.Ixari Olga
6.Paunescu Cristina
7.Misac Denis
8.Mocanu Irina
9.Baxan Angela
10.Iosipoi Natalia
11.Roșca Larisa
12.Cioclea Ion                                             

 

03.07.2014

    A N U N Ț
Inspecția Socială, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:   
    inspector -1 funcție,
Sarcini de bază:
- Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează  acordarea  prestaţiilor şi serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare.
- întocmirea rapoartelor de inspecție în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate cu recomandări de îmbunătățire a activității, informarea organelor de drept,  după caz.

Condițiile de participare la concurs:
 Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a  limbii engleze(nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,
Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
Experiența profesională este un avantaj.
Cunoștințe:
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
• respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Alte cerințe specifice:
• de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu. Realizarea sarcinilor în domeniul inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor, şi a altor acte normative. Întocmirea rapoartelor, acordarea asistenţei metodologice.
Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs personal/prin poștă/prin e-mail , care include:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă, în cazul de dispunere,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.
La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor –  24 iulie 2014
 Telefon – 022999239
 adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact – Tamara Botnaru, specialist principal, serviciul  resurse umane .

Bibliografia concursului:
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;


02.07.2014

Anunț!
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
(str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea interviului, care va avea loc, joi, 03 iulie 2014, cu începere de la ora 08.30, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
Lista candidaților admiși la interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
Pascari Dan
Ceban Vadim
Haritonov Artur
Vlad Luca
Haritonov Artur

Consulting Services - Contract awards

 

Project Name: Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net

Project Number: P120913

Country: Republic of Moldova

Report Period: May 1st - June 30th, 2014

 

 

Awarded Firm: AO Centrul de Politici Sociale “Parteneriate pentru viitor”

Address: Chisinau, Republic of Moldova

Contract signature date: June 18, 2014

Method of Selection: Selection of Individual Consultants

Price: 198880.0 MDL

Duration: 12 months

Summary scope of contract: Support in implementation of the service delivery standards of social assistance territorial structures support in implementation of the service delivery standards of social assistance territorial structures.

 

 

Awarded Individual: Mr. Zvi Lerman

Address: Shoresh 90860, Israel

Contract signature date: June 20, 2014

Method of Selection: Selection of Individual Consultants

Price: USD 55820.0

Duration: 6 months

Summary scope of contract: Technical assistance in the area of agriculture income imputation (farmer’s households and auxiliary households/near the house plot) for the needs of social assistance.

 

 

Awarded Firm: Oxford Policy Management

Address: Oxford OX1 1BN, United Kingdom

Contract signature date: June 20, 2014

Method of Selection: Selection of Individual Consultants

Price: USD 50360.0

Duration: 6 months

Summary scope of contract: Review of the accuracy/performance of the Ajutorul Social programme (including income mechanism that is in use); efficiency of the last changes in proxy mechanism; investigate the reasons behind dropped take up in relation to program eligibility (not administration bottlenecks) and behind persistently exclusion error.

 26.06.2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă desfășurarea probei scrise pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, care  va avea loc, marți, 01 iulie 2014, ora 10.00, în incinta ministerului, et. IV, bir.425, sala de ședință.

Lista candidaților invitați la proba scrisă:

1.      Micu Svetlana

2.      Gradinaru Sabina

3.      Ceban Vadim

4.      Brădișteanu Alexandru

5.      Pascari Dan

6.      Artur Haritonov

7.      Luca Vlad

8.      Ostap Victoria

9.      Bodros Oxana


 

23 iunie 2014

                                  ANUNȚ
CONCURSUL pentru suplinirea funcțiilor  vacante în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:

1.    Inspector superior
– 1 funcție
     I.  Graur Gheorghe
2.    Inspector
– 2 funcții
     I.     Golban Elena
     II. Culeanu Mariana


20 iunie 2014

ANUNȚ!
Inspecția Socială,
anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de:
Inspector superior – 1 funcție
   1. Graur Gheorghe
Inspector  –  2 funcții
   1. Golban Elena
   2. Culeanu Mariana
   3. Jalba Natalia
 
Interviul
va avea loc la data de 23 iunie 2014, ora 10.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

18 iunie 2014
ANUNȚ !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector superior – 1 funcție,  inspector – 2 funcții, care va avea loc la data de 19 iunie 2014, la ora 11.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

I. Inspector superior– 1 funcție


1.    Grajdean Oleg
2.    Gorea Victoria
3.    Olari Cristina
4.    Graur Gheorghe
5.    Cîrlig Nicolae


  II. Inspector – 2 funcții

  1.Moga Diana
  2.Pîreu Alexandru
  3.Misac Denis
  4.Jalba Natalia
  5.Arabadjiu Ina
  6.Culeanu Mariana
  7.Golban Elena

07.06.2014

Anunț!
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 25 iunie 2014, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46 sau 022- 26-93-56.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1    Cetăţean al Republicii Moldova,
2    Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
3    Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
4    Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B1),
5    Fără antecedente penale,
6    Apt de muncă, din punct de vedere medical,
7    Aptitudini:  de elaborare , de analiză şi sinteză a documentelor , argumentare, prezentare, instruire, motivare, spirit organizatoric, mobilizare de sine, abilităţi de lucru în echipă, comunicare eficientă
8    Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.


1.    Specialist principal al Secției juridice (perioadă nedeterminată)
Cerinţe speciale:
•         studii superioare juridice (licențiat în drept);
•         cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei sociale;
•         01 an experienţă profesională în domeniu.
     Sarcinile de bază:
-    Participă, la necesitate, la elaborarea actelor normative;
-    Participă la efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte ale subdiviziunilor ministerului;
-    Colectarea şi generalizarea informaţiei în domeniul;
-    Avizarea proiectele actelor normative, ordinelor şi încheierilor, prezentate pentru semnare ministerului.
-    Bibliografia concursului
-    Constituţia Republicii Moldova;
-    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea MMPSF, aprobat prin
    Hotărîrea de Guvern nr. 691 din 17 noiembrie 2009;

-    Acte normative în domeniul serviciului public:
-    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
-    Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
-    Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-    Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
-    Acte normative în domeniul de specialitate:
-    Codul civil al Republicii Moldova;
-    Codul Familiei al Republicii Moldova
-    Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova
-    Codul contravențional al Republicii Moldova;
-    Codul de executare al Republicii Moldova;
-     Codul muncii al Republicii Moldova;
-    Legea nr.156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat
-    Legea nr.489-XIV privind sistemul public de asigurări sociale
-    Legea nr.547-XV asistenţei sociale
-     Legea nr.338-XIII privind drepturile copilului.


2.    Consultant superior al Secției politici salariale (perioadă nedeterminată)

Cerinţe speciale:
-    Studii superioare de profil economic, juridic sau ingineresc;
-    Un an de experiență de muncă în autoritățile publice sau în întreprinderi în domeniul organizării salarizării și normării muncii;
-    Cunoașterea legislației muncii;
-    Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
-    Abilități de analiză cantitativă și calitativă a informației economice;
-    Cunoașterea limbilor de stat și ruse la nivel avansat(scris/citit/vorbit)
-    Cunoașterea limbii de circulație internațională (nivelul B1).

Scopul general al funcției:
Organizarea și elaborarea metodelor de reglementare a salarizării, metodelor și mecanismelor de apreciere a complexității muncii, perfecționarea în domeniul muncii.

Bibliografia
-    Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002;
-    Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005;
-    Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008;
-    Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22 martie 2012;
-    Clasificatorul ocupațiilor din RM CORM 006-14, aprobat prin ordinul MMPSF nr.22 din 03 martie 2014;
-    Codul Muncii al RM.

3.    Consultant al Secției politici migraționale (perioadă nedeterminată)
-    Cerinţe speciale:
Studii
- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil juridice sau în domeniul relaţiilor internaţionale;
Cunoştinţe
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea terminologiei în domeniul migraţiei;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza este un avantaj) la nivel B1;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea politicii de stat în domeniul migraţiei și migrației de muncă:
- Întocmirea propunerilor privind modificarea și armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul migraţiei forţei de muncă cu standardele internaţionale;
- Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative transmise de alte organe centrale;
 
2.  Promovarea cooperării bi- şi multilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă:
- Colaborarea cu autorităţile publice centrale din Republica Moldova, competente în sfera migraţiei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi;
-  Conlucrarea cu organismele internaţionale care activează în domeniul migraţiei în scopul   eficientizării acţiunilor de reglementare a proceselor migraţiei de muncă

3. Efectuarea analizei impactului migraţiei forţei de muncă asupra situaţiei socio-economice a statului şi înaintarea propunerilor de rigoare:
- Acumularea, păstrarea, prelucrarea şi schimbul de date şi informaţii referitoare la procesele migraţionale pe plan intern şi extern.
-  Participarea la elaborarea de studii, sinteze, sondaje sociologice, analize şi evaluări în domeniu.

 Bibliografia:
- Convenţia nr.97 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind migraţia în scop de angajare (ratificată prin Legea RM nr.209-XVI din 29.07.2005);
- Convenția europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi (ratificată prin Legea RM nr. 20 din 10.02.2006);
- Convenţia nr. 181 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind agenţiile private de ocupare a forţei de munca.
Cadrul normativ național:
- Strategia naţională în domeniul  migraţiei şi azilului (2011-2020) aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 655 din 8 septembrie 2011;
- Legea cu privire la migraţia de muncă nr. 180 din 10.07.2008,
- Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.04. 2010,
- Hotărîrea Guvernului nr.339 din 20.05.2014 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare.

4.    Consultant al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei (nedeterminată)
Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul juridic (licențiat în drept);
• Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională  la nivel B1;

Sarcinile de bază:
1. Elaborarea, sintetiza şi promovarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
2.    Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea implementării politicilor în domeniile de activitate al Direcţiei, asigurînd  aplicarea  uniformă a legislaţiei naţionale în domeniul;
3.   Acordarea asistenţei metodologice cu privire la implementarea politicilor de activitate în domeniul egalităţii genurilor, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
4.   Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii social în domeniul egalităţii  de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA.
Bibliografia
 1. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane 2. Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Protocolul Opţional 3. Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 4. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003 6. Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000 7. Lege cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei in familie nr.45-XVI din 01.03.2007 8. Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20.10.2005 9. Lege cu privire la asigurarea egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi nr.5-XVI din 09.02.2006 10. Lege privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane nr.42-XVI din 06.03.2008 11. Lege cu privire la protecţia martorilor şi altor participanti la procesul penal nr.105-XVI din 16.05.2008 12. Lege cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008 13. Lege cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23-XVI din 16.02.2007 14. Hotărirea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării legislaţiei in cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii Nr.37 din 22.11.2004 15. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane si Regulamentul Comitetului Naţional şi a Planului Naţional de Acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011 Nr.472 din 26.03.2008 şi Hotărîrea Guvernului privind Planul specific adiţional la Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011 Nr. 1170 din 21.12.2010 16. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea,în perioada 2010-2012, a Programului Naţional nr. 933 din 31.12.2009 17. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane nr. 1362 din 29.11.2006 18. Hotărirea Guvernului cu privire la crearea centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane Nr.847 din 11.07.2008 19. Hotărire privind aprobarea Regulamentului-cadru al Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane Nr.234 din 29.02.2008 20. Hotărirea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi,precum şi a copiilor neinsoţiţi Nr.948 din 07.08.2008

28.05.2014

Inspecția Socială, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
inspector superior - 1 funcție
inspector - 2 funcții

Sarcini de bază:

- Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează  acordarea  prestaţiilor şi serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare.
- întocmirea rapoartelor de inspecție în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate cu recomandări de îmbunătățire a activității, informarea organelor de drept,  după caz.

Condițiile de participare la concurs:
 
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a  limbii engleze(nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,

Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;

Experiența profesională este un avantaj.
Cunoștințe:
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.

Atitudini/Comportamente:

• respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Alte cerințe specifice:
• de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu. Realizarea sarcinilor în domeniul inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor, şi a altor acte normative. Întocmirea rapoartelor, acordarea asistenţei metodologice.

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs personal/prin poștă/prin e-mail , care include:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă, în cazul de dispunere,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor –  17 iunie 2014

 Telefon – 022999239
 adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact – Tamara Botnaru, specialist principal, serviciul  resurse umane .

Bibliografia concursului:
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
20.05.2014


ANUNȚ

CONCURSUL pentru suplinirea funcției publice vacante de contabil – șef în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:

1.    Zolotariov Vera

19.05.2014

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection
Republic of Moldova
Ministry of Labor, Social Protection and Family
Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

Credit No. 5001-MD
Project ID No. P120913

Assignment Title: Consultant to support in implementation of the service delivery standards of social assistance territorial structures

Reference No. CS-S/21/IDA

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
Recently, the MLSPF has been supported by the team of international experts who developed a set of service delivery standards and new business model for territorial social assistance structures (TSAS) which were also aimed at administration of Ajutor Social and Heating Allowance Programs.

The Consultant will:
•    Provide support in developing and applying necessary methods and tools in order to identify current capacity of TSAS to implement the standards.
•    Providing support in strengthening the organizational structure and operational capacity of TSAS to implement the standards.
•    Develop TSAS institutional capacity in compliance with the Change Management Plan that has been developed by the MLSPF.
•    Ensure effective communication, inclusively, the relationships between MLSPF, TSAS and other institutions which are in touch with Consulting Company to support the implementing the service delivery standards and the new business model administration to carry out the project objectives. 

    This is a one-year position with a possibility of extension upon positive performance of the Consultant. The assignment is expected to commence on June 2014.

Ministry of Labor, Social Protection and Family now invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
The Short-listing Criteria
1.    Advance degree in social assistance, public administration, public policies, law or other relevant fields, and at least 5 years  experience in the field of social protection;
2.    In depth understanding of the social service delivery field and management problems within public sector;
3.     In depth knowledge of legal frame of Moldovans’ administration sector and social assistance system; 
4.    Experience in service delivery standards;
5.    Experience in training needs assessment and providing trainings in the field of social assistance;
6.    In depth understanding of the tools and methodologies related to planning, execution and activities monitoring;  
7.    Excellent organizational and analytical skills; 
8.    Good understanding of social, political and development problems met in Moldova;
9.    Excellent computer skills and ability to use standards packages; 
10.    Strong interpersonal skills and ability to work effectively with local/foreign partners. 
11.    Language Requirements: Excellent verbal and written communication skills.  Spoken and written fluency required in Romanian and Russian, good command of English.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.
All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in English to the address below.

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501
Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant
Vasile Alecsandri Street, #1,
ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova
Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 310
E-mail: hssap@mmpsf.gov.md
Web site: www.mmpsf.gov.md

Deadline for applications is May 30, 2014, 11:00 A.M. 
Only those selected will be contacted.


Terms of Reference for the assignment

17.05.2014

ANUNȚ

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de:
Contabil - șef - 1 funcție:

 1. Zolotariov Vera
 2. Gușan Victor
 
   Interviul va avea loc la data de 19.05.2014, ora 15.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

15.05.2014

A N U N Ț !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef  – 1 funcție, care va avea loc la data de 16 mai 2014, la orele 14.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției  publice vacante:

I. Contabil- șef – 1 funcție

1.     Zolotariov Vera

2.     Antonișen Ala

3.     Gușan Victor

4.     Bîtiu Viorica

                                    

25.04.2014
ANUNȚ
INSPECȚIA SOCIALĂ,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef - 1 funcție

Scopul general al funcției:
Colectarea, identificarea, gruparea, prelucrarea, înregistrarea, generalizarea elementelor contabile și de raportare financiară.
 
Sarcini de bază:
1.    Evidența contabilă a executării devizelor de cheltuieli.
2.    Elaborarea proiectelor de buget;
3.    Colectarea, gruparea, sistematizarea informației privind existența și mișcarea activelor în expresie valorică.
4.    Confirmarea documentară a operațiunilor economice prin întocmirea documentelor primare și centralizatoare.
5.    Evaluarea și recunoașterea elementelor contabile.
6.    Reflectarea informației în conturile contabile.
7.    Întocmirea registrelor contabile.
8.    Inventarierea elementelor contabile.
9.    Întocmirea balanței de verificare, cărții mari și a rapoartelor financiare.
 
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,
3. Un avantaj - cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel intermediar),
4. Cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale la nivel de utilizare: (Word, Excel; Power Point, Internet, 1-C),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
•    studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic și contabil;
•    cunoaşterea legilor, hotărîrilor, instrucțiunilor și altor acte normative.
Atitudini/Comportamente:
•    respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:

a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  14 mai 2014.
    Telefon – 022-999-239022-999-239
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.


Bibliografia concursului:
-    Legea nr.158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-    Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
-    Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
-     Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
-    Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 91 din 20.10.2008
„Privind clasificația bugetară”
-    Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice aprobată prin  Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010;

18.04.2014

ANUNȚ!

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă
lista persoanelor care au promovat concursul:
Russu Diana
Gîlca Ana
Russu Rodica

 


15.04.2014

ANUNȚ!

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă desfășurarea interviului, care  va avea loc, joi, 17 aprilie 2014, ora 8.30, în incinta ministerului, et. II, bir.205.

Lista candidaților invitați la interviu:

1.      Gîlca Ana

2.      Russu Diana

3.      Doboș Natalia

4.      Russu Rodica

5.      Olaru Angela10.04.2014

Anunț!
   Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea probei sprise, care va avea loc, vineri, 11 aprilie 2014, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
   Lista candidaților admiși la proba scrisă, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 


Olaru Angela
Russu Rodica
Stegărescu Natalia
Doboș Natalia
Russu Diana
Olari Fiodor
Baltaga Eugen
Danu Tatiana
Gandrabura Mihail
Catriuc Adriana
Gaina Adelina
Carazan Sofia
Gînga Natalia
Lencauțan Irina
Gîlca Ana


09.04.2014

Anunț! 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea probei sprise, care va avea loc, vineri, 11 aprilie 2014, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.

Lista candidaților admiși la proba scrisă, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Olaru Angela

Russu Rodica

Stegărescu Natalia

Doboș Natalia

Russu Diana

Olari Fiodor

Baltaga Eugen

Danu Tatiana

Gandrabura Mihail

Catriuc Adriana

Gaina Adelina

Carazan Sofia

Gînga Natalia

Lencauțan Irina

Gîlca Ana

 


21.03.2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice  vacante:
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, originalul/copia, cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la  09 aprilie 2014.  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 1, bir.416, et. IV. Relaţii de contact: 26-93-46, 26-93-56.

1.    Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă nedeterminată)
Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităților de comunicare și asigurarea diseminării informației cu privire la activitatea ministerului
 

Sarcinile de bază:
• Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Colaborarea cu instituțiile mass-media şi actualizarea continuă a bazei de date privind instituţiile mass-media şi organizaţiile şi experţii în comunicare locali şi internaţionali;
• Actualizarea informației pe pagina web oficială a ministerului în reţeaua Internet;
• Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază :

• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Bibliografia:
1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2.Hotărîrea Guvernului Nr. 691din  17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
3. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
6. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
7. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
8. Hotărîrea Guvernului nr.188  din  03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

2.    Șef serviciu, Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă determinată)
Scopul general al funcției:
Asigurarea comunicării eficiente a Ministerului Muncii  , Protecției sociale și Familiei cu publicul larg prin intermediul mass-media pentru a susține transparența în activitatea autorității.

Sarcinile de bază:
•    Informează publicul despre politicile și inițiativele lansate de către minister;
•    Asigură transparența în activitatea ministerului prin informarea continuă a mass-media;
•    Coordonează comunicarea conducerii și a colaboratorilor cu mass-media;
•    Participă la consolidarea sistemului de comunicare a Guvernului.
•    Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi r